Page:Sibu Congkan2082-阮閱-增修詩話總龜-12-08.djvu/13

此页尚未校对


迩侍䆒儒玄苦學劳心疾巳痊善保㒷居調飲食副予

前席待名賢金坡遺事

大中祥符二年春真宗御製詩賜知貢舉晁逈云礼闈

選士古称難都爲陞沉咫尺間較藝清時公道在掄材

應得惠人寰五年二月又製詩賜知貢夆晁逈云盛時

選士貢闈開殿宇聞風献藝来心似𫞐衡求實効勿教

蓬蓽有遺才同上

天禧三年正月九日錢惟演承明殿面奉知舉真宗御

製詩并序云卜賢能之多士允恊盛猷資従之洪儒書

伸藻鑑期申聀業用示篇章詩云寅奉昌圗紹慶基選

 倫多士叶前規郷閭薦㧞期無濫草澤搜羅詎有遺徳