Page:Sibu Congkan2082-阮閱-增修詩話總龜-12-08.djvu/90

此页尚未校对


 胡子詩也𥘉紹興庚辰熹病卧山間親友仕扵朝者以

 書見招某戯以兩詩代書報之曰先生去上芸香閣

 溪先生正字赴舘供聀閣長新峩豸角冠刘共甫秘書丞除察官𭻍取幽人

 卧空谷一川風月要人㸔甕牗前頭列𦘕屏晚来相

 對尽儀形浮雲一任閑舒卷萬古青山只麽青或傳

 語胡子胡子謂其學者張敬夫曰吾未識此人然𮗚此

 詩庶能有進矣時其言有躰而無用故為是詩以箴警

 之庻其聞之而有𤼵也明年胡子卒又四年某始見敬

 夫而後𫉬聞之恨不及見胡子而請其目也因序其本

 末而書之于䇿以無忘胡子之意云見詩

 邵堯夫先生居洛四十年安貧樂道自云未嘗攅眉所