Page:Sibu Congkan2084-阮閱-增修詩話總龜-12-10.djvu/13

此页尚未校对


謝江神豈得巳有田不帰如江水盖與江神指水為盟

耳句中不言盟誓者乃用子犯事指則誓在其中不必

詛神血口然後謂之盟也送程六表弟云浮江泝蜀有

成言江水在此吾不食黄常明

老杜復見諸山得銀甕注引禮記山出噐車注盖瑞應

曰王者宴不及醉刑罸中人不為非則銀甕出昌𥠖我

有𩀱飲醆其銀得朱提見漢志朱提銀八两為一流注

朱提属揵為乃邑名也䂬溪

樂天以長慶二年自中書舎人為杭州刺史冬十月至治

時仍服緋故逰㤙徳寺詩序云俯視朱紱仰睇白雲有

愧扵心及難自歎詩云實事漸銷虚事在銀魚金帶遶