Page:Sibu Congkan2084-阮閱-增修詩話總龜-12-10.djvu/39

此页尚未校对


 題矣後與明清詩云吾宗擇壻得羲之令子傳家又絶

 奇甥舅従来多酷似弟兄如此信難為徐敦立覧之𥬇

 云此迺用前日之啓為体脩報耳同上

老杜卒扵大暦五年享年五十九當生扵先天元年𮗚其獻

 大禮賦表云臣生陛下淳樸之俗行四十載矣以此推

 之天寳十載始及四十則是獻大禮賦當在天寳九載

 也本傳以謂天宝十三載因獻三賦帝奇之待制集賢

院誤矣其後又進西嶽賦序云上旣封太山之後三十

 年按史開元十三年乙丑封太山至天寳十三載始及

 三十年則是進西岳賦在天寳十三載也老杜有贈獻

 納使田舎人詩云舎人退食收封事宫女開凾近御筵