Page:Sibu Congkan2085-阮閱-增修詩話總龜-12-11.djvu/42

此页尚未校对


百家詩話總龜後集卷之三十三

  樂府門

政和元年尚書蔡嶷為知舉尤𫿞挾書是時有街市詞曰

 侍香金童方盛行舉人因以其詞只改十五字作懐挾

 詞云喜葉葉地手把懐児摸甚恰限出題厮撞着内臣

 過得不住脚忙裏只是㸔 班駮這一身冷汗都如雲

 霧薄比似年時頭势𢙣待檢又還猛相度只恐根底有

 人撏着上庠錄

⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇子瞻守錢塘有官妓秀蘭夫性𭶑慧善扵應對湖中有

 宴㑹群妓畢至惟秀蘭不来遣人督之湏㬰方至子瞻

 問其故具以𩬊結沐浴不𮗜困睡忽有人叩門聲急起