Page:Sibu Congkan2098-闕名-增修箋註妙選草堂詩餘-2-2.djvu/143

此页尚未校对


詞話詳載

 苕溪漁隠云晋書謝安雖受朝𭔃然東山之志始未不踰每形於言色及鎮新城尽室而

 行造汎海之装𣣔湏經畧粗定自海道還東雅志未就遂遇疾篤還都尋夢羊曇為安所

 爱重安薨后輟樂弥年行不由西州路甞因大醉不覺至州門左右白曰此西州門也曇

 悲感以馬䇿扣扉誦曹子建詩曰生存華屋䖏零落歸山丘因慟哭而去東坡用此故事

 若世俗之論必以為我成謙矣然其詞石刻后東坡題云元祐六年三月六日余以東琴

 年譜考之元祐四年知杭州六年召為翰林學士承㫖則此詞盖此時作也白后復守頴

徙禓入長禮曹出師定武至紹聖元年方南遷嶺表建中靖國元年北歸至甞乃薨凡十

 一載則世俗成䜟之論果足言耶