Page:Sibu Congkan Sanbian001-孔穎達-尚書正義-8-1.djvu/9

此页尚未校对


方之地軸將五嶽而永久筆削巳了繕寫如前臣等學謝伏

業慙張禹雖罄庸淺懼乖正典謹以上聞伏増戰越謹言

 永徽四年二月二十四日太尉揚州都督上柱國趙國公臣

 無忌等上奉

尚書正義序

  國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

  勑撰

夫書者人君辭誥之典右史記言之䇿古之王者事緫萬機發

號出令義非一揆或設敎以馭下或展禮以事上或宣威以肅

震曜         千里斯謬樞

機之發榮辱之主絲綸之動不可不愼所以辭不苟出君舉必

書欲其昭法誡愼言行也其泉源所漸基於出震之君黼藻斯

彰郁乎如雲之后勲華揖讓而典謨起湯武革命而誓誥興先

君宣父生於周末有至德而無至位修聖

           五代書