Page:Sibu Congkan Sanbian004-孔穎達-尚書正義-8-4.djvu/108

此页尚未校对


所以畏惡之者以周人伐而勝黎邑故也殷臣祖伊見周克黎

國之易恐其終必伐殷奔走告受言殷將滅史敘其事作西伯

戡黎

傳咎惡又云乗勝至見惡

正義曰易繫辭云無咎者善補過也則咎是過之別名以彼過

而憎惡之故咎爲惡也以其勝黎所以見惡釋其見惡之由是

周人勝黎之後始惡之詩毛傳云乗陵也乗駕是加陵之意故

乗爲勝也鄭𤣥云紂聞文王斷虞芮之訟又三伐皆勝而始畏

惡之所言據書傳爲說伏生書傳云文王受命一年斷虞芮之

質二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七

年而崩耆即黎也乗黎之前始言惡周故鄭以伐邘伐密須伐

犬夷三伐皆勝始畏惡之武成篇文王誕膺天命九年乃崩則

伐國之年不得如書傳所說未必見三伐皆勝始畏之

傳祖已後賢臣

正義曰此無所出正以同爲祖氏知是其後明能先覺故知賢臣