Page:Sibu Congkan Sanbian023-朱熹-詩集傳-9-8.djvu/107

此页尚未校对


豐年作婁豐年魯頌其旂䒫䒫作茷茷商頌來假祈祈作祁祁注文如周

南不可休息下吳氏曰韓詩作思小雅外禦其務下春秋傳作侮罔甫及周頌假以

溢我假下春秋傳作何溢下春秋傳作恤彼岨矣岐下沈括曰後漢書西南夷傳

作彼岨者岐今按彼書岨但作徂韓詩薛君章句亦但訓為往獨矣字正作者與

如沈氏説然其注末復云岐雖阻僻則似又有岨意韓于亦云彼岐有岨疑或别

有所据故今從之而定讀岐字絶句与臧玉林經義雜記錢竹汀養新録潜研堂

文集所記者皆合惟小雅家伯維宰已作家伯為宰商頌降予卿士已作降于

又周頌臣工篇注畬二歲田也二當為三案采芭注田一歲曰菑二歳曰新田三歳曰

畬一人手定之書不當有異説噫嘻篇注内方三十二里有奇二亦當作三案疏

引周禮萬夫有川與十千之數相當計萬夫之地一夫百畝方百歩積萬夫方之是廣

長各百夫夫有百歩三夫為一里則百夫應三十三里故鄭笺云方三十三里少半

今注疏本作二十三里更誤而集傳曰内方三十三里有奇也考元番陽朱公遷詩經疏義二十

卷初刻於正統間重刻于嘉靖二年拜經樓藏書題跋記云是書雖刻於

明之中葉猶為元儒手筆悉仍文公之舊惟家伯維宰作為宰據此則是本