Page:Sibu Congkan Sanbian028-聶嵩義-析城鄭氏家塾重校三禮圖-4-4.djvu/64

此页尚未校对


 此大裘冕以表爲名巳下五冕皆以衣爲名衣裘互

 舉明皆有也然不緫以衣爲冕名者大裘上有玄衣

 質無文彩(⿱艹石)又以衣爲冕名當云玄冕則與祭羣小

 祀之冕何以別乎又冕服玄衣纁裳其來逺矣昜繫

 辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣

 法天黃裳法地鄭注云土託位南方色黃而兼赤而

 爲纁也今衣服令唯云六裘玄領褾縁下云朱裳不

 言裘上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年

 賢院學士張說奏以太宗廟所改舊儀著爲五禮惣

 百三十篇歷髙宗丗已兩度増修頗有不同請與學

 士更討論古今刪改行用制從之遂令徐堅等檢撰

 歷年不就說卒後蕭嵩代爲集賢院學士始奏起居

 舎人王仲丘共修之二十九年新禮始成目爲開元禮