Page:Sibu Congkan Sanbian028-聶嵩義-析城鄭氏家塾重校三禮圖-4-4.djvu/87

此页尚未校对


𮮐尺 十𮮐爲寸○指尺 案指爲寸說文云尺十寸

 也人之手即十分動爲寸口十寸爲尺尺所謂指

尺規矩事也從尺從乙乙所識也周制寸咫㝷常仞

諸度量皆臣人之體爲法凡尺之屬皆從尺音脉

璧羨 羡長也好三寸而圓○蒼璧 九寸○黃琮

 八寸○青圭 九寸○赤璋 九寸○白琥 長九

寸廣五寸髙三寸○玄璜 九寸顯德四年春爲祭

玉祭器勑下國子監并太常寺集禮官學官議定制

造其時議者引崔靈恩議琮云昊天及五精帝圭璧

皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽  所撰江

都集依漢丗諸儒所論白虎通說琮外方内圓有好

璧好又方者臣崇義案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭

璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸