Page:Sibu Congkan Sanbian028-聶嵩義-析城鄭氏家塾重校三禮圖-4-4.djvu/91

此页尚未校对


 義所據周禮及圖將夲對證並皆驗矣今 國家事

 惟師古道在還淳只取理長無非通論假如三禮義

 宗云蒼璧十二寸黃琮十寸有好今檢三禮並未見

 尺二寸蒼璧十寸有好黃琮不委崔靈恩指何書爲

 三禮取何義而守之也且周公制禮垂法後王以蒼

 璧黃琮爲禮天祀地一歳之内六玉徧陳寧有造之

 不備待二千年後崔靈恩制之乎(⿱艹石)以義宗爲是則

 周禮爲非豈子貢賢於仲尼泰山不如林放載詳所

 引於義未安(⿱艹石)蒼璧内方肉則倍好不足以黃琮有

 好圖與注䟽並無何(⿱艹石)上以遵周公之文下以明將

 來之法則禮官無背經之咎學人守爲本之書而西

 周之美可㝷東魯之風承扇矣○四圭有邸 周祀

 感帝從所尚之色而赤案開元十三年八月以封禪