Page:Sibu Congkan Sanbian029-張九成-中庸説-1-1.djvu/89

本页已校对


澀江全善《經籍訪古志》有宋槧《中庸說》六卷,藏普門院。余求之

有年,不知其所在。歲戊辰東渡,故人内藤湖南語余,院在京都

東福寺。旣覩其書,已佚後半,請於寺僧,攝影攜歸,才四十葉耳。

曩讀《朱文公集》,謂公以佛語釋儒書,駁斥是書者,殆及萬言,其

徵引原文均合,蓋此卽朱子所見之本。公之爲學於喜、怒、哀、樂

未發之前,求其内心有得勿止,更求其發而中節之用,其途徑

與朱子容有不同。孰是孰非,非余所敢議。余獨痛夫儒、釋之辨,

盛於當日,公之學說,爲朱子所抨擊,致湮沒而不彰。是書亦自

宋迄今,無復刊行。余旣得諸海外,因覆印以餉今之學者,且冀

其因有異同而得並存焉,則幸甚矣。民國紀元二十有五年

子四月裔孫元濟謹識。