Page:Sibu Congkan Sanbian030-張九成-張狀元孟子傳-5-1.djvu/7

此页尚未校对


   王三十六年秦惠文王二年梁惠王三十四年齊威王四

 十三年是時宣王猶未即位也而孟子之書敘見梁惠王於前

 而齊宣王之問乃居其後疑傳之失而年譜為可信也夫孟子

 足跡方接於梁惠王未及一話一言首以利吾國為問自後世

 觀之豈不鄙陋而惠王安意恬然不以為恥余以是知習俗之

 成君臣上下不以此言為恥也孟子直指其利心而格去之曰

 王何必曰利使其平昔措心積慮邪欲顛倒處一切破散乃徑

 示之曰亦有仁義而已矣其幾豈不敏哉然惠王平時之念慮

 者利朝廷之獻替者利游談過客之所以恐喝捭闔者利是惠

 王耳目之所觀聽心思之所鈎索家庭之所宴語臣下之所講

 究者無非利而已矣孰為利若曰彼地可取彼兵可殺吾之所

 以固其圉而彼不得安者此術也彼之所以為此謀而吾不可

 不報者此術也其意大抵欲覆人之宗社而大我之國家欲殺

 人之生齒而壯吾之兵勢此商君所以取重於秦孫臏所以取