Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/103

此页尚未校对


 孛虚危歷玄枵夫虚危卽玄枵之次今云孛

 虚危又云歷玄枵此三可疑也以是觀之則

 志傳必有誤者矣

   李源年七十四而傳以爲八十

李源傳略云源八歲家覆俘爲奴轉側民間長

慶初年八十矣御史中丞李德裕表薦源絶心

禄仕五十餘年

 今案明皇帝本紀天寶十四載十二月丁酉

 安禄山䧟東京留守李憕死之是歲乙未而