Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/122

此页尚未校对


降楚國公景龍中卒

 今案武延秀傳延秀以韋后敗時與安樂公

 主同斬則是景龍四年六月中事也是歲六

 月壬午韋后殺中宗甲申改元唐隆庚子臨

 淄王以兵誅韋氏及安樂公主武延秀等甲

 辰睿宗卽位七月己巳改元景雲由是言之

 延秀旣誅之後何縁復有景龍年號乎

   兩傳載周贄安太清不同

李光弼傳河陽北城之戰賊衆奔敗禽周摯