Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/141

此页尚未校对


 今案宰相表則咸亨二年立本方爲中書令

 未知孰是

   武惠妃薨差一年

楊貴妃傳云開元二十四年武惠妃薨

 今案玄宗紀開元二十五年四月乙丑廢皇

 太子瑛及鄂王瑤光王琚爲庻人皆殺之十

 二月丙午惠妃武氏薨又案惠妃傳及庻人

 瑛等先死而後薨旣瑛等皆二十五年死則

 妃之薨無由却在二十四年其理甚明然則