Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/145

此页尚未校对


 尚書裴談工部尚書張錫同中書門下三品

 吏部尚書張嘉福中書侍郞岑羲吏部侍郞

 崔湜同中書門下平章事宰相表亦同卽無

 中宗崩而羲以右常侍爲同三品之事六月

 甲辰睿宗卽位至七月丁巳羲罷爲右散𮪍

 常侍先天元年正月以戶部尚書始同三品

 蓋自景雲元年景龍四年庚戌歲也六月温王卽位

 改元唐隆是月睿宗卽位己巳大赦改元景

 雲至二年先天元年正月羲始爲同三