Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/15

此页尚未校对


止此而已也所記事條叢雜無次艱於檢閱方

解秩還朝舟中無事因取其相𩔖者畧加整比

離爲二十門列之如左名曰新唐書紏謬謂擿

舉其謬誤而已盧淺之見烏足貽之同志姑投

之巾笥以便尋繹而僃遺忘云元祐四年己巳

歲八月望日夷陵至喜亭咸林吳縝序