Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/23

此页尚未校对


其推廣發明二子信有功矣至班左語意乖戾

處徃徃曲爲說以附會之安在其爲忠也今吳

君於歐宋大手筆乃能糾謬纂誤力禆前闕殆

晏子所謂獻可替否和而不同者此其忠何如

哉然則唐人之論忠也陋矣惜乎君之志徒見

於其書也紹興戊午四月望左從政郎充湖州

州學教授長樂吳元美䟦後