Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/69

此页尚未校对


 初所封皆郡王也太宗卽位後所降封皆郡

 公也如本紀貞觀八年書道彦膠東縣公及

 舊書道彦膠東郡公傳云於是宗室率以屬

 疏降爵爲郡公是也今本紀所書乃云爲縣

 公者蓋舊史本紀其悮如是而新書不加考

 證承悮而書故遂失其實矣今新書道彦本

 傳之首猶書爲郡王亦悮也又案此降封宗

 室乃武德九年十一月事是歲八月甲子高

 祖初遜位自稱太上皇而太宗新受禪位卽