Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/81

此页尚未校对


   崔圓辭大學士

李泌傳貞元三年拜中書侍郞同中書門下平

章事俄加集賢殿崇文館大學士監脩國史泌

建言學士加大中宗時及張說爲之固辭乃以

學士知院事至崔圓復爲大學士亦引泌爲讓

而止

 今案明皇帝及肅宗本紀天寶十五載是歲丙申

 六月劍南節度使崔圓爲中書侍郞同中書

 門下平章事至乾元元年是歲戊戌五月罷而崔