Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/32

此页尚未校对


   郭濳曜姓不同

公主傳玄宗臨晉公主下嫁郭濳曜

 今案孝友傳乃鄭濳曜而其父萬鈞亦尚代

 國公主證据甚明爲郭姓者誤也

   南昌公主

公主傳髙祖女南昌公主下嫁蘇勗

 今案蘇勗傳乃云南康公主未知孰是

   張說字誤爲銳字

禮儀志開元十四年通事舍人王嵒上䟽請刪