Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/35

此页尚未校对


 脩開元禮之時卽張說總領至十八年說卒

 卽蕭嵩摠之蓋皆以見任宰相或舊相總之

 也况蕭嵩名位素崇當開元十四年巳爲兵

 部尚書節度使而李銳乃其屬官嵩豈容下

 與銳爲代乎此蓋是說卒嵩代說爲學士而

 誤以說爲銳於是義理皆不明也

   雍王畢王房各有景誤

宗室世系表雍王繪之曾孫有廬國公相州刺

史景誤