Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/50

此页尚未校对


滔卒其子重霸自稱留後

今案進滔傳其子乃名重順未知孰是

   髙祖紀書封德𢑱左僕射誤

髙祖本紀武德九年七月癸巳封德𢑱爲尚書

左僕射

 今案宰相表乃是右僕射况是月辛卯方命

 蕭瑀爲左僕射至此止隔兩日爾而德彛本

 傳亦止云拜右僕射且云是時瑀爲左僕射

 然則德𢑱此拜實右僕射而髙紀書爲左則