Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/75

此页尚未校对


不息而離宫𫟍囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳

人間聞者爲之悲涼感動蓋其事適足爲戒而

不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生

日爲節而德宗不立節然止於群臣稱觴上壽

而巳

 今案唐㑹要云開元十七年八月五日左丞

 相源乾曜右丞相張說等表請以是日爲千

 秋節著之甲令群臣常以是日獻萬壽酒又

憲宗元和十五年七月詔云朕誕辰奉迎皇