Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/9

此页尚未校对


   天策上將乃書爲上將軍

褚亮傳云初武德四年太宗爲天策上將軍

 今案髙祖紀武德四年十月巳丑秦王世民

 爲天策上將領司徒又太宗紀云髙祖以謂

 太宗功髙古官號不足以稱乃加號天策上

 將領司徒又宰相表云武德四年十月巳丑

 世民加司徒天策上將又唐儉傳太宗曰天

 策長史不見上將擊賊耶然則其官止是天

 策上將非上將軍也