Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/36

此页尚未校对


 之時張錫未爲相者案武后紀及宰相表張

 錫傳並云錫以久視元年始爲相此得其實

 也而是年歲在庚子其證聖元年歲在乙未

 距庚子中間六年其事殊不相屬此其一也

 所謂味道貶集州自有所坐者案武后紀及

 宰相表延載元年九月壬寅貶李昭德爲南

 賓尉昭德時自檢校内史貶也次年天冊萬歲元年正月

 戊子貶豆盧欽望爲趙州刺史韋巨源鄜州

 刺史杜景佺溱州刺史蘇味道集州刺史陸