Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/38

此页尚未校对


 言可知由是言之則味道集州之貶本坐李

 昭德之故而張錫奚預焉此其二也所謂與

 張錫同下獄乃再入相之後久視長安之間

 又獨得釋免未嘗𬒳責者案武后紀及宰相

 表久視元年錫始爲相時味道亦同爲相至

 長安元年三月錫流循州而味道一無貶責

 且錫本傳亦云武后聞之釋味道而又是年

 七月味道方奉使幽平亦足以驗其未嘗𬒳

 責此其三也然則味道此傳止以證聖元年