Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/78

此页尚未校对


 今案柳公綽傳止云元和十一年爲李道古

 代還除給事中並無𬒳飛語及道古迫逐之

 事又李聽傳云徙安州會觀察使柳公綽方

 討蔡以聽典軍一二咨之聲振賊中召爲羽

 林將軍亦無道古誣逐之事其記事者脫悞

 歟

   賈至傳漏弃汝州貶岳州

賈至傳坐小法貶岳州司馬寶應初召復故官

 今案至本傳述王去榮殺人事乃至德二載