Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/79

此页尚未校对


 巳後乾元元年二月巳前事也其傳中自後

 更無事止是貶岳州司馬後遂言寶應初召

 復故官且至德二載歲在丁酉乾元元年

 在戊戌二年歲在巳亥至寶應元年歲在壬

 寅而肅宗紀云乾元二年三月九節度之師

 潰于滏水東京留守崔圓河南尹蘇震汝州

 刺史賈至奔于襄鄧案崔圓留守東都王師

 之敗相州圓懼委東都奔襄陽詔削階封尋

 召拜濟王傳又蘇震傳云震爲河南尹九節