Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/11

此页尚未校对


 月罷自後表内不見復入爲何官至此忽有

 此罷爲雍州牧一事且案恭仁本傳止有武

 德末拜雍州牧而無貞觀九年爲雍州牧事

 然則此九年七月罷者乃武德九年七月罷

 而貞觀九年七月恭仁罷一事本無之乃悞

 書也况本紀内亦不書卽可見宰相表悞剩

 此一事可削也


新唐書糾謬卷第十三  海虞趙開美校刋