Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/23

此页尚未校对


將軍李子和敗之

 今案李子和傳不載此一事蓋闕文也

   馬周傳

本紀貞觀十八年十一月甲午馬周爲𨖚東道

行軍大摠管

 今案馬周傳不載此一事蓋闕文也

   太子監國時宰相紀傳闕載

宰相表貞觀十九年二月乙𫑗士廉攝太子太

傅劉洎馬周太子左庻子許敬宗右庻子髙季