Page:Sibu Congkan Sanbian053-錢若水-太宗皇帝實錄-4-3.djvu/104

此页尚未校对


都元帥鎭海鎭東等軍節度使開府儀同三司檢校

太師兼中書令杭越等州都督呉越國王三年江南

僞將查文徽宼福州俶發兵擒文徽獻捷于朝尋授

尚書令周廣順初授諸道兵馬都元帥顯德元年

天下兵馬都元帥四年夏四月杭州火災府寺官舎

悉爲煨燼將延及倉𢈔俶命酒祝之曰食爲民命(⿱艹石)

盡焚之民命安仰火遂止國初授天下兵馬大元帥

是年宣國軍節度使呉延福俶之舅也有異圖左右

勸俶誅之俶曰吾以先夫人同氣之故安忍置之於