Page:Sibu Congkan Sanbian053-錢若水-太宗皇帝實錄-4-3.djvu/26

此页尚未校对


太宗皇帝實録卷第四十二雍熈四年月盡十二月

九月辛酉朔濰州進嘉禾御製嘉禾合穗五七言詩

二首賜宰相李昉等壬戍賜殿前承旨徐半千同進

士出身仍賜緑袍及錢十萬以其上章言時政也癸

亥以文思使薛繼昭領巒州刺史知江陵府以右拾

遺任仲華直史館乙SKchar2御製五七言六韻菊詩各一

首賜近臣丙寅 駕幸金明池觀魚召從臣垂釣因

登水心殿習射 上中的者五張樂宴飲極懽而罷

以監察御史趙昂爲右拾遺直史館以同進士出身