Page:Sibu Congkan Sanbian053-錢若水-太宗皇帝實錄-4-3.djvu/36

此页尚未校对


太祖郊祀西洛復以倫留守 上即位遷右僕射兼

門下侍郎依前平章事監修國史太平興國四年

上征太原又以倫爲留守判開封府事河東平進位

左僕射盧多遜之敗責授工部尚書罷知政事是年

秋被病請告 上憐之復授左僕射致仕至是薨年

七十九輟視朝兩日贈侍中追封魯國公謚曰恭惠

倫純朴謹厚故 車駕每出多以倫爲留守然十年

相位但齷齪固寵不能有所建明性尤好釋氏雅信

因果之說常盛夏祼坐室中恣蚊蚋𠾱其膚通夕不