Page:Sibu Congkan Sanbian054-錢若水-太宗皇帝實錄-4-4.djvu/4

此页尚未校对


土羣后在位翊戴于眇躬奄有多方殆兹二紀夙夜

寅畏若涉淵谷小心祗惕罔敢遑寕而風雨弗迷蠻

夷率服𭛌埸甫定無復金革之聲田疇屡登聿起京

坻之詠流亡云集冨庶可期天瑞荐臻朝政粗治非

三𤫊之眷命 九廟之儲祥不榖不徳安能致此是

用講求典禮祗祀郊丘爰祈福於 天宗因譲徳于

穹昊高煙上逹既展於精誠麗澤滂流冝覃於大慶

可大赦天下自至道二年正月十日昧爽已前天下

繫囚除故殺謀殺劫殺闘殺官典犯正枉法贓至死