Page:Sibu Congkan Sanbian054-錢若水-太宗皇帝實錄-4-4.djvu/92

此页尚未校对


太宗皇帝實錄卷第七十九至道二年月盡十二月

九月已已以單州刺史揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)瓊為本州防禦使充𤫊慶

路兵馬副部署壬申蘓州言虎夜入福山寨食戍卒

四人癸酉六宅使富州刺史張茂宗卒茂宗魏郡繁

水人舉進士及第解褐大理評事累遷太子中允直

御史府先是洛陽官市赤堊吏第其價為三第民有

訴其㒺上者事下河南府踰年不能决命茂宗馳傳

視之茂宗徑詣出赤堊䖏按驗堊皆同色無他異吏

伏罪俄兼鹽鐵推官 上命欲儒士領内職遷茂宗