Page:Sibu Congkan Sanbian066-莊廷鑨-明史鈔略-3-2.djvu/4

此页尚未校对


啓行之期彼急此緩将素之狡詐多端恐卜之羈旅不耐欵局不能保其

無變雖闘穴止在彼中而延林恐及我地防範不可不倍為嚴謹貢之遲

逑可不論也已而素囊卒不至甲辰上以天氣炎𤍠邉臣暴露𭛌塲忠勤

可憫賚經畧侍𭅺熊廷弼摠督文球廵撫周永春廵按陳王廷及摠兵等

官銀幣有差仍賜諭奨勞戶部尚書李汝華開查九邉一十三鎮官兵暨

摠兵家丁并召募新兵共八十八萬合復犒銀一百萬雨乙已募南京浙

兵三千至京師按遼邉告警募兵之使四出有司逢迎意指責里甲計户出丁而皆僱募地方不由上著中途逃散仍責本籍勾償

壮丁僉㸃孱弱代更䆒竟邉塞無兵而内地徒滋紛擾召駙馬都尉王昺復職昺先年以疏救劉光

復為民至是大學士方從哲請乃復泰昌元年庚申即萬暦四十八年也禮未踰年不改元因

八月之詔既以明年為泰昌元年九月之詔又以明年為天啓元年于是禮部侍郎孫如㳺集廷臣議曰萬曆之後即天啓繼之則泰昌之號虚而

無𭔃冝以今年七月以前仍稱萬暦之號八月以後改稱泰昌既不虧神宗之全曆亦無妨天啓之改元庶統系分明人心𠃔愜從之八月

丙午朔上即皇帝位詔吿天下曰維我皇考大行皇帝奉天臨民四十八

載乾綱在握觧澤旁流渊穆端居而慮周海内化成九道而誡切日中方

埀恭已之衣忽陟上賔之馭顧命神噐𢌿于渺躬仰遵弥留憑几之言俯