Page:Sibu Congkan Sanbian066-莊廷鑨-明史鈔略-3-2.djvu/44

此页尚未校对


  悊皇帝本紀上

帝諱由校光宗長子母選侍王氏萬暦三十三年十一月十四

慶宫泰昌元年九月𥘉一日乙亥卯時大行皇帝崩諸臣哭臨于乾清宮

畢即同英公張惟賢閣臣劉一燝等於文華殿慰問隨行稱賀擇即日午

時登極奉令㫖有郊祀諸大典禮未行于禮未恊其令禮部即𨒪具儀以

聞復傳㫖大行皇帝未造寝陵司禮監同内閣禮部堂上官與同欽天監

官往天壽山相擇具奏𥘉四日吏部等衙門周嘉謨等疏請李選侍移宮

㫖令擇日行御史左光斗疏言内庭之有乾清宫猶外廷之有皇極殿惟

皇上御天居之惟皇后配天得共居之李選侍旣非嫡母又非生母乃儼

然居正宫而殿下乃居慈慶断断不可者倘不早决断将借撫養之名行

專制之實武后之禍立見于今日誠有不忍言者兵科給事中楊漣疏登

極在即必無天子居東宮之理况以天地神明之共主即兩宮聖母(⿱艹石)

亦必加以皇帝尊稱今選侍目無㓜主稱曰我哥兒安得此大不敬話又

李進忠劉遜魏進忠等擅開寳庫盗取珍藏豈必盡取先朝之有而後出