Page:Sibu Congkan Sanbian067-莊廷鑨-明史鈔略-3-3.djvu/135

此页尚未校对


溥洽字南洲山隂人族姓陸氏扵郡之普濟寺礼雪庭祥公為師從具菴

玘公於普賢貫串經範旁通儒典洪武二十二年吕為僧錄司右講經

年代夢観主天禧又三年陞左善世太宗即位吕道衍扵北平命主教事

洽遜衍居左而已居右永樂四年詔修天禧寺浮圖車駕臨𦍒命洽慶譛

祥光燁煜天子悦懌有任覺義者忌之乃言靖難兵起時溥洽為建文君

設藥師燈懴詛太宗金川門開又為建文君薙髮溥洽怡肰不辯太宗乃

囚之十餘年姚榮靖疾革車駕臨視問𠩄欲言榮因扵榻上叩首曰溥洽

撃獄乆矣上即日岀之復右善世仁宗即位数被召問乞居南京報思寺

養老遣中官䕶送宣德元年示寂留偈而化年八十有二賜𥙊名其院額

曰鳳嶺講寺漙洽繋獄時門徒星散獨心田一人不肯一日去左右溥洽

化後建塔創寺刻其詩雨軒集八卷心田亦官右覺義

  祖鐙

祖鐙字無盡族王氏四明人㓜時見父好謙寫華嚴經五色舎利見茟端

歎曰般若之驗一至斯耶因求出家既受法扵日溪泳公日溪升堂祖鐙