Page:Sibu Congkan Sanbian067-莊廷鑨-明史鈔略-3-3.djvu/143

此页尚未校对


賜膳上詩構謝詩有金盤蘇合來殊域自慚無德誦陶唐之句太祖大怒

曰詩用殊字謂我反朱耶朕德不陶唐也無而誦之慙自心耶來復玉筯

變垂圖寂丹墀之下

  永隆

永隆姑蘇施氏子刺指血書華𫿞法華二經書時茟端出舎利燁肰有光

洪武二十五年大度僧衆四方沙弥給牒京師者三千餘人工試之經文

多不習欲悉戮之永隆請焚身為諸僧請命許之至雨華臺望闕再拜入

龕索𥿄書偈取辦香書風調雨順四字語内臣曰煩為奏上遇旱以此祈

雨東炬自焚煙焰凌空異香撲人羣鶴飛龕頂良久火餘歛舎利無算於

是上宥三千餘人辠悉度之他日大旱上召僧録司官迎永隆香至天禧

祈兩三日為期入夜大雨上曰永隆雨也為御製落魄僧詩

  惺吉堅茂

惺吉堅茂西僧也南京鷄鳴山在六朝時為北郊之岡岡下有有坑塹凡

誅戮者皆寘之俗呼萬人坑明興築都城包坑城内矣太祖建十王功臣