Page:Sibu Congkan Sanbian067-莊廷鑨-明史鈔略-3-3.djvu/144

此页尚未校对


   鷄鳴寺扵岡之陽以為祀神演法之𠩄復位國子監鎮壓之而舊

   滞魄徃徃結為黑氣𰚾觸人輒昏仆甚至殞命立軀一日事聞太

   服幸廣業堂試其事則妖怪寂肰駕囘復作扵是思以神道治之

  使迎取西畨有道僧而惺吉堅𫇮与七僧俱來選日結壇塲且大石

盂三貯蓄浄水菜飯三物諸僧登壇作法忽感天兩寳花之異壇㙏上

下黑𰚾充塞聚散開合宛若趋向之状供事人役𰚾翳其身催露頂額尔

似此者七晝夜始滅太祖嘉其神玅搆兩畨殿飾黄金居之命光禄寺厚

之日餼有餕留貯豆中不以食人諸僧旋繞誦咒皆化為水越数年還

  日瓦領

日瓦領禅伯西僧也永樂五年四月望日成祖与徃靈谷寺覌向日塔影

齋心黙禱曰願祝如來大寳法王西天大善自在佛吉祥如意果鑑朕誠

則示塔影一已塔影見成祖又黙祝天下大平五糓豐登家給人足民不

夭閼物無疪癘