Page:Sibu Congkan Sanbian067-莊廷鑨-明史鈔略-3-3.djvu/96

此页尚未校对


生継光𣙜竒多智以經術著襲官嘉靖庚戍待試武闈會虜犯京師上便宜言事山東

𡻕遣治兵使者部兵入戍継光以中軍從進俻倭都司尋改浙江都司僉書浙中方苦

倭甚継光以義烏人故勁慓言於督撫胡宗憲請練為兵宗憲許之使募三千試之継

光以江南菹澤多走險不利並驅乃為鴛鴦陣二十有二人隊長前次夾盾次夾枝兵

次四人夾矛次夾短兵撨蘓居後犄角互張攻距擊刺互用試既習淂𥙷浙東𠫵将命

部台州而僉事唐堯臣部台州兵偹與継光雅相重嘉靖四十年倭大至寕海告𢚩維

光之寕海度賊且睨台州而先𤼵寕海以繫我軍乃留一軍海門為偹既𤼵賊果大來

登桃渚新河圻頭諸䖏欲乗虗逼台尭臣自将海門軍趋新河破之温嶺而寕海賊聞

継光且至則皆遁継光乃𢚩引兵還台自昧爽及午至城下兵行七十七里未食守吏謂

賊近戒門SKchar母得入兵爭門而囂継光後至呵怒之曰此汝等爭門時耶賊薄城下

㓕之乃食鼓行而進過賊花街斬其首賊大潰張翼逐之殺数百人乃食又逐之

𤓰陵江多自沉死継光復率舟師邀擊俘馘亡脱而圻頭復焚舟起超台継光簡

精鋭千五百人徃五月庚申朔及大田賊堅壁不出會雨甚間道遁仙居継光從

大道先之圍之数重四面舉火賊爭提槖贖命盡焚之盖二旬有九日九接𢧐斬