Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/141

此页尚未校对


書九月轉右丞相胡惟庸為左汪廣洋為右陳寕丁玉為

左右御史大夫

冬十月沐英以雲南功封西平矦世襲十一月皇第三孫

𠃔炆生是為譲皇帝衛國公鄧愈卒帝震悼進封寕河王

謚武順配享太廟肖像功臣廟冬至合祀天地於奉先殿

十二月置神宫監高䴡五貢皆不納

洪武十一年戊午春正月詔封諸王蜀湘豫漢衛改呉為周進封中

山矦湯和為信國公三月吏部奉不次用人之諭擢知府

李文煥提舉費震皆户部侍𭅺分考績官為三等稱職無

過㘴宴稱職有過立宴不稱職有過不與宴立𠉀宴者於