Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/94

此页尚未校对


為左右起居注吴士信侵長興耿炳文㑹湯和撃𨚫之十

一月置湖廣道提刑按察使司以章溢為僉事十二月克

辰州衡州裁宣課司一十六䖏置拱衛司統領較尉方氏

明善以兵犯平陽胡深撃走之

乙已至正二十五年宋稱龍鳯十一年春正月克贑州熊天瑞降徐逹取

寳慶路常遇春兵至南安韶州南雄諸郡皆下湯和破永

新山寨七十餘處鄧愈還軍討故漢饒𪔂臣於安福破走

之二月呉以衆二十萬圍諸全朱文忠走援大敗之元陳

友定侵處州胡深邀擊敗去遂下浦城按察使李飲氷條

大都督朱文正驕暴帝親徃徴還免官安置桐城