Page:Sibu Congkan Sanbian069-查繼佐-罪惟錄-60-02.djvu/75

此页尚未校对


永樂五年丁亥春正月改吴中工部尚書官孝子張信尚

寶司丞建五䑓山佛殿浮屠㨿祖制年非四十以上不許

削度以違制千八百人編運籍戍極𫟪賜都指揮朶児只

姓名曰馬惟良鉄柱曰柴克恭二月漢王高煦以易儲不

果恨學士觧縉譛黜廣西𠫵議中𠃔尹昌𨺚亦改禮部主

事三月封哈立麻為萬行具足十分最勝圓覺妙智慧善

普應佑國衍教如來大寳法王西天大善自在佛領天下

釋教其徒索羅䓁皆為大國師並賜印誥宴之華盖殿守

衛官有於皇城下誦經者諭止之駙馬都尉胡觀㘴党李

景𨺚下獄尚書宋禮奏大木自行山神𠩄致詔賜名神木