Page:Sibu Congkan Sanbian070-查繼佐-罪惟錄-60-03.djvu/108

此页尚未校对


得夫役之傷於虎狼䧟於沉溺者無𮅕詔以有司賍罰𥙷

額閉金塲録妖書名目榜示天下使民不惑鹵冦榆林

成化十一年乙未春正月大計吏浙江𠫵議寗珍南昌知

府王詔内批留任部院再䟽黜之勅陜西廵撫馬文升總

制各路兵馬二月南京兵部尚書程信疾歸閉銀峒河南冝陽

䓁衛及𨗇安縣鹵入大同拒却之三月少保兵部尙書文渊閣大

學士彭時卒謚文憲

夏四月侍𭅺劉珝劉𠮷俱兼學士入直内閣五月清理营

軍虗額自立圑营冐餉至七萬五千有竒召皇子於西宫即孝宗皇帝生

母紀氏初畏萬貴妃匿西宫年六𡻕矣帝不知也門監張