Page:Sibu Congkan Sanbian070-查繼佐-罪惟錄-60-03.djvu/112

此页尚未校对


以聞靖州苗平封縂兵李震興寕伯副都御史劉敷而下

各陞賞有差以周洪謨議増文廟籩豆佾舞之数如天子

冬十月傅陞監生儒士等官十餘人冊貴妃萬氏爲皇貴

妃邵氏為宸妃南京禮部左侍𭅺章綸致仕十一月宻諭

吏部傅陞官勿復𥙷奏鑄哈宻衛印給都督慎罕十二月

傳㫖陞倪謙南禮部尚書錢漙南吏部左侍𭅺仍任國子

𥙊酒從馬文升議造遼東浮橋聮舟鐵纜横魚水上以便

東西應援

成化十三年丁酉春正月免租浙江山東河南日夲入貢二月寕

王奠培樂安王奠壘有罪革禄米半旌代府靈丘長子仕