Page:Sibu Congkan Sanbian070-查繼佐-罪惟錄-60-03.djvu/134

此页尚未校对


兵備十一月廣東布政使陳選奏太監韋眷有通畨之罪

奸民葉玘專𤼵骷髏頂骨為椀及素珠誅之詔詹事彭華

為吏部左侍𭅺兼學士入閣辦事華以黨萬安得進僉都

御史髙明卒

成化二十二年丙午春正月免租江南湖廣應天陕西畿内廣東江西二月

㘴縂督大同尚書余子俊修𫟪濫費落太子太保致仕以

李孜省薦手𠡠南侍𭅺尹直為吏部右侍𭅺兼學士入閣

辦事三月平陽蝗

夏五月鹵冦大同入宣府亦入凉州𠕂犯遼東罷吏部尚

書尹旻其子翰林侍講龍為民以工部尚書耿𥙿代旻先